วิธีปฏิบัติในการซื้อขาย Block Trade

วิธีปฏิบัติในการซื้อขาย Block Trade
ต้นทุนการทำธุรกรรม Block Trade
 1. ค่าธรรมเนียม Block Trade
  1. LONG    = 5.9% ต่อปี
  2. SHORT  = 6.9% ต่อปี
          โดยมีขั้นต่ำอยู่ที่ 4 วัน หากถือนานกว่า 4 วัน จะคิดตามวันจริงที่ถือ

       2. ค่าหลักประกันสัญญา (Collateral)
          คือ มูลค่าของสัญญาและดอกเบี้ยจนถึงวันหมดอายุ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกนำมาคิดคำนวณรวมเข้าไปในต้นทุนของธุรกรรม Block Trade ตั้งแต่ตอนเปิดสถานะ เมื่อลูกค้าปิดสถานะแล้วจะได้รับค่าหลักประกันสัญญาคืน

       3. ค่าคอมมิชชั่น
          0.10% ของมูลค่าสัญญารวมกับหลักประกัน

       4. ค่าธรรมเนียมตลาด
          ราคาหุ้น > 100 บาท ค่าธรรมเนียมตลาด รวมสัญญาละ 5.10 บาท
          ราคาหุ้น < 100 บาท ค่าธรรมเนียมตลาด รวมสัญญาละ 0.51 บาท

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการส่งคำสั่ง
 1. Open LONG, SHORT Close, LONG Close สามารถทำได้ในช่วง ATO/ATC
 2. Open SHORT ไม่สามารถทำช่วง ATO/ATC
 3. กรณีตั้ง Order แล้วไม่ Match ทุก Order จะถูกยกเลิกทั้งหมด ก่อนช่วง ATO/ATC
   
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ Corporate Action
 1. กรณีที่หุ้นอ้างอิงมีประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด ลูกค้าที่ถือสถานะ LONG ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย จะได้รับชำระคืนเงินปันผลในอัตรา 90% ของเงินปันผลเมื่อปิดสถานะ
 2. กรณีอื่นเช่น การเพิ่มทุน การปันผลเป็นหุ้น ซึ่งมีผลต่อจำนวนหุ้นในตลาด ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้ลูกค้าปิดสัญญาก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย 1 วันทำการ
 3. กรณีที่หุ้นอ้างอิงมีประกาศจ่ายปันผล สถานะ SHORT จะถูกเรียกคืนปันผล 100% เต็มจำนวน หรือ ให้ปิดสัญญาก่อนประมาณ 1-5 วัน ก่อนวัน XD
 4. กรณีมี Corporate Action อื่นๆ จะมีการเรียกให้ปิดสถานะที่มีอยู่หรือ ราคาจะถูกปรับให้แล้วแต่กรณีโดยยึดแนวทางการปรับของ TFEX