เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) - MM - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) - MM

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) - MM
ดำเนินธุรกิจโดยถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบ 
(1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ Dunkin' Donuts, Au Bon Pain, Baskin Robbins, 
      Greyhound Cafe, ครัวเอ็ม, Le Grand Vefour 
(2) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ Greyhound
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก