เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) - CHEWA - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) - CHEWA

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) - CHEWA
บริษัทและบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย และธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก