เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - SSP - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - SSP

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - SSP
 
บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th 
 

ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก