เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - SUPER - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - SUPER


 
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ การให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  การผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  การผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
Email : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก