เปิดจองหุ้น IPO บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) - UBE - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้น IPO บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) - UBE


 
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง ซึ่งได้แก่
1) เอทานอลจากแป้งมันสำปะหลัง
2) แป้งฟลาวมันสำปะหลังแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิคและแป้งมันสำปะหลัง
3) ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่นๆ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1111
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก