เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS


 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน้ำ โดยธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมทั้งได้ลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ธุรกิจวิจัยและพัฒนา และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ตลอดจนลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น โรงงานผลิตเอทานอล  ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด 11 โรง โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 726.05 เมกะวัตต์ กำลังผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 2,486.80 ตันต่อชั่วโมง และกำลังการผลิตน้ำอยู่ที่ 160,000 ลบ.ม. / วัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
อีเมล : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก