เปิดจองหุ้นกู้ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ - NOBLE - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ - NOBLE

เปิดจองหุ้นกู้ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ - NOBLE
 
ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย โดยพัฒนาเป็นโครงการเพื่ออยู่อาศัยทั้งรูปแบบ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียมทั้งแนวราบและตึกสูง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 1111
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก