เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - SGP - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - SGP


 
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักๆ ดังนี้
1) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น
2) ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น
3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
4) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล
5) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในต่างประเทศ
6) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
7) ธุรกิจให้บริการเช่าคลังเก็บสินค้าเหลวและท่าเทียบเรือน้ำลึก 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
อีเมล : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก