เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - SC


 
  
 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรประกอบด้วย
1.ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
2.ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ
3.ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและจัดการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2680 4004
อีเมล : AllCapitalMarket@asiaplus.co.th
 
ข้อมูลหุ้นกู้อื่นๆ คลิก