หลักสูตรเข้มข้น พร้อมใช้งานจริง Wealth Academy สำหรับที่ปรึกษาการลงทุน | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

หลักสูตรเข้มข้น พร้อมใช้งานจริง Wealth Academy สำหรับที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จัดโครงการอบรม Wealth Academy รุ่นที่ 1 ให้ความรู้แก่ที่ปรึกษาการลงทุนจากสายงานการตลาดบุคคล จำนวน 30 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ แบบครบวงจร อาทิ การลงทุนต่างประเทศ, หุ้นกู้, กองทุน และกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุน รวมถึง Soft Skill  การแต่งกาย, การเข้าถึงและแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า พร้อมเวิร์คช็อปการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริหารพอร์ตลงทุนของลูกค้าโดยจำลองจากเหตุการณ์จริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และตอบสนองตามความต้องการให้ตรงจุด โดยผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส มาร่วมให้ความรู้และคำปรึกษา นำโดย คุณรัชต์ โสดสถิตย์  กรรมการบริหาร, คุณกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเวลธ์แมเนจเมนท์, คุณคมสัน ผลานุสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บลจ.แอสเซท พลัส, คุณจักรกฤษณ์ ยันตดิลก  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด, คุณวาณี ประทีปชัยกูร  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด, คุณกฤตยภรณ์ ธาดาสีห์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ, คุณภาดร สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์

โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมอบรม หลังจากจบหลักสูตรมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ทุกท่าน กิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ