เรื่องกำหนดชำระราคาของการซื้อขายหุ้น ที่ตลาดฯ บังคับใช้ตั้งแต่ 7 ก.พ.61

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
 
เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้กำหนดวิธีและเวลาดำเนินการชำระราคาสำหรับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด (Cash Account) ให้บริษัทสมาชิกทุกบริษัท ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัท) จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังนี้


1 .ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดเวลาชำระราคา สำหรับรายการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะครบกำหนดชำระราคา ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ดังนี้
 
รอบชำระราคา กำหนดเวลาตัด ATS / ฝาก ATS
ค่าซื้อสุทธิ 11.30 น.
ค่าขายสุทธิ 14.15 น.
 
 ​หากท่านต้องชำระค่าซื้อสุทธิ โปรดตรวจสอบและเตรียมเงินในบัญชีธนาคาร ATS ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับบริษัทให้เพียงพอ  ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ครบกำหนดชำระ


2. ตลาดหลักทรัพย์จะปรับลดระยะเวลาชำระราคา จาก 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการ โดยให้มีผลกับการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ รอบชำระราคายังคงเป็นเวลาเดียวกันกับตารางใน ข้อ 1  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และหากท่านต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
133 KB