เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

  1. แบบฟอร์มการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รายงานทางการเงิน หรือสำเนาการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ย้อนหลังประมาณ 3 เดือน และเป็นยอดรายการที่มีการปรับปรุงล่าสุด
  5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าแรกสำหรับขอหักบัญชีเงินฝาก
  6. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท
  7. หากลูกค้าเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา กรุณาแนบเอกสาร W9 หรือหากมีข้อบ่งชี้ว่าเข้าข่ายพลเมืองสหรัฐอเมริกา กรุณาแนบเอกสาร W8
หมายเหตุ:
  • กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มและเอกสารการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  บนกระดาษใหม่
  • หากมีการแก้ไขข้อมูลใดๆ บนเอกสาร กรุณาเซ็นกำกับทุกครั้ง
  • จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ด้านล่าง
ฝ่ายการตลาดบุคคล (เปิดบัญชี) 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อเจ้าหน้าที่