ตราสารอนุพันธ์

ทางเลือกในการลงทุนที่สามารถใช้เก็งกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง และเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ตราสารสิทธิใช้ได้ทั้งเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยงจากราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อขายได้บนกระดานซื้อขายหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายเพิ่ม ใช้เงินน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรง

 

หุ้นกู้อนุพันธ์ (ELN)

หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes: SN) หรือ “ELN” ตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป แต่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ้างอิง ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกหุ้นอ้างอิงและเลือกระดับความเสี่ยงตามที่ยอมรับได้ สามารถดาวน์โหลด "แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง" ได้ที่ Website ของ กลต. ได้ที่

หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)

กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) กองทุนเปิดที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง นักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง

อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี

   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  0-2680-1000