ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์ มีผล 25 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการด้านหลักทรัพย์สำหรับตราสารทุนและตราสารหนี้ ดังนี้

​​
บริการ ค่าธรรมเนียม คิดเพิ่ม กรณีเลือกวิธีรับ
รับเอง
ที่ทำการบริษัท
ส่งทาง
e-mail
ไปรษณีย์
(ต่อครั้ง)

พนักงานจัดส่ง
(ต่อครั้ง)

หนังสือรับรองทรัพย์สินคงเหลือ (ต่อบัญชี) 100 100 100 200
รายการเคลื่อนไหวของหุ้น (ต่อบัญชี) 100 100 100 200
เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารทุน (ต่อรายการ) 200 ไม่มีบริการ 100 200
เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ ในนามบุคคลธรรมดา (ต่อรายการ) ยกเว้น 
(เก็บเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมจริง
ที่จ่ายนายทะเบียน*)
ไม่มีบริการ  20 
(จัดส่งให้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน
เท่านั้น)
ไม่มีบริการ
เบิกใบหลักทรัพย์ - ตราสารหนี้ ในนามนิติบุคคล (ต่อรายการ)

โอนหลักทรัพย์ไปบริษัทสมาชิกอื่น (ต่อหลักทรัพย์)

500 ไม่มีบริการ

เบิกหลักทรัพย์เพื่อใช้สิทธแปลงสภาพ (ต่อหลักทรัพย์)

100 ไม่มีบริการ
 

*ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

นายทะเบียน TSD BAY KTB TMB UOB BOT
(รายย่อย)
BOT
(นิติบุคคล)
ค่าธรรมเนียม 70 90 120 170 170 90 170


ทั้งนี้ให้อัตราค่าธรรมเนียมนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป