แจ้งยกเลิกการถอนดอกเบี้ยที่คำนวณระหว่างเดือน และยังไม่ถึงกำหนดจ่าย - หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส