แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ ของสำนักหักบัญชี เริ่ม 6 พ.ย.60

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
 
         ตามที่ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“TCH”) ประกาศแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการ “Principles for Financial Market Infrastructures” (“PFMI”) ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (บริษัท) จะดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ TCH ซึ่งครอบคลุมในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้  
 
  1. การบริหารการจัดสรรหุ้นให้กับบริษัทหลักทรัพย์ผู้รอรับมอบหลักทรัพย์ในกรณีบริษัทผู้ส่งมอบหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับการส่งมอบให้แก่ TCH โดยใช้หลักการ Pending Settlement ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
     
  2. การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างด้วย Cash Settlement ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 เป็นต้นไป
     
  3. การปรับลดรอบระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการ (T+3 เป็น T+2) โดยให้มีผลตั้งแต่รายการซื้อขายของวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งครบกำหนดชำระราคาวันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 
     
         ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบ แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัดมาพร้อมกันนี้ นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง แนวทางการคำนวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ กรณีผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.asiaplus.co.th (ไปที่เมนู ‘ประกาศ’ บนหน้าเว็บไซต์)
 
         จึงเรียนมาเพื่อทราบ  หากท่านประสงค์รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านได้โดยตรง
 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด