ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และเปิดให้ผู้ถือหุ้นรับชมการประชุมออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิด 19 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรก ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563