ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ข่าวสารการลงทุน หุ้น และกิจกรรม หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิด 19 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้